Sunday, 2015-02-15

*** paroneayea has quit IRC00:29
*** paroneayea has joined #npoacct00:31
*** paroneayea has quit IRC04:29
*** paroneayea has joined #npoacct04:31
*** bkuhn is now known as bkuhnIdle06:52
*** paroneayea has quit IRC08:59
*** paroneayea has joined #npoacct09:02
*** bkuhnIdle has quit IRC10:31
*** accounting-bot has joined #npoacct11:02
*** accounting-bot` has quit IRC11:02
*** paroneayea has quit IRC12:59
*** paroneayea has joined #npoacct13:02
*** paroneayea has quit IRC13:29
*** paroneayea has joined #npoacct13:32
*** bkuhn has joined #npoacct14:40
*** paroneayea has quit IRC17:59
*** paroneayea has joined #npoacct18:02
*** bkuhn has quit IRC18:03
*** paroneayea has quit IRC22:00
*** paroneayea has joined #npoacct22:02

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!