Sunday, 2015-03-15

*** paroneayea has quit IRC16:06
*** paroneayea has joined #npoacct16:08
*** bkuhn has joined #npoacct19:18
*** paroneayea has quit IRC20:06
*** paroneayea has joined #npoacct20:08
*** paroneayea has quit IRC20:36
*** paroneayea has joined #npoacct20:39
*** bkuhn has quit IRC22:53

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!