Sunday, 2015-04-26

*** paroneayea has quit IRC02:46
*** paroneayea has joined #npoacct02:49
*** paroneayea has quit IRC06:46
*** paroneayea has joined #npoacct06:49
*** paroneayea has quit IRC11:16
*** paroneayea has joined #npoacct11:19

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!