Sunday, 2015-05-03

*** paroneayea has quit IRC01:50
*** paroneayea has joined #npoacct01:53
*** paroneayea has quit IRC15:50
*** paroneayea has joined #npoacct15:53
*** paroneayea has quit IRC19:50
*** paroneayea has joined #npoacct19:53

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!