Saturday, 2015-11-21

*** paroneayea has quit IRC01:40
*** paroneayea has joined #npoacct01:42
*** paroneayea has quit IRC01:59
*** paroneayea has joined #npoacct02:31
*** paroneayea has quit IRC02:32
*** paroneayea has joined #npoacct02:42
*** bkuhn is now known as bkuhnIdle04:43
*** bkuhnIdle is now known as bkuhn06:38
*** zrl has quit IRC18:45
*** zrl has joined #npoacct18:47

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!