Sunday, 2013-11-10

*** pokoli has joined #npoacct09:22
*** pokoli has quit IRC14:21
*** pokoli has joined #npoacct15:17
*** pokoli has quit IRC15:25
*** nesciens has joined #npoacct17:08
*** bkuhn has joined #npoacct19:20
*** mlinksva has quit IRC20:04
*** mlinksva has joined #npoacct20:24

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!